يكشنبه 30 آذر 1393   20:40:12
شرکتها و موسسات مشاور سیستمهای کیفیت

شرکتها و موسسات مشاور سيستمهاي کيفيت که تاکنون گواهي نامه تاييد صلاحيت دريافت نموده اند

ياد آوردي :

مدت اعتبار گواهي نامه ها از تاريخ صدور سه سال است.

مسئوليت و و ظايف اجرايي طرح ها فقط به افراد تاييد صلاحيت شده شرکت يا موسسه مشاور قابل واگذاري است.

شرکتها وموسسات تاييدصلاحيت شده منحصراً درزمينه هاي مندرج در دامنه شمول گواهي نامه تاييد صلاحيت خود مي توانند طرح مشاوره اي اجراء نمايند.


فهرست شرکتهاي مشاور تائيد صلاحيت شده

فرم پرسشنامه تاييد صلاحيت

فهرست مدارک لازم جهت اخذ تاييد صلاحيت شرکت هاي مشاوره دهنده سيستم هاي مديريت

جدول تعرفه ارائه خدمات تاييد صلاحيت شرکت هاي مشاوره دهنده سيستم هاي مديريتي

جدول دامنه فعاليت ها بر اساس رشته هاي صنايع توليدي و خدماتيخانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (ISIRIGuest)


Powered By Sigma ITID.